Statut Czerwonej Orkiestry

 

I. Forma

 1. Formacja Czerwona Orkiestra zwana w dalszej części dokumentu CO została powołana z dniem 14.08.2008.
 2. CO nie posiada osobowości prawnej i stanowi nieformalną grupę miłośników airsoftu, militariów i sportów ekstremalnych.

 

II. Cele i sposoby realizacji

 1. Cele CO:
  – konsolidacja środowiska ludzi interesujących się zagadnieniami militarnymi, rekonstrukcją lub odwzorowaniem współczesnych jednostek wojskowych, pasjonatów airsoftu i sportów ekstremalnych,
  – rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień militarnych,
  – propagowanie czynnego wypoczynku.
 2. Cele CO realizowane są poprzez:
  – organizowanie imprez terenowych,
  – organizowanie szkoleń z zakresu taktyki, współdziałania, terenoznastwa i alpinistyki,
  – udział w zlotach ogólnopolskich i imprezach lokalnych organizowanych przez inne grupy,
  – współpracę z innymi grupami o zbliżonym profilu w zakresie wymiany informacji i doświadczeń,
  – prowadzenie strony internetowej i forum dyskusyjnego,
  – pozyskiwanie nowych terenów gry,
  – udział w akcjach społecznych i dobroczynnych.

 

III. Nabywanie członkostwa CO

 1. Członkiem CO może zostać każda osoba, która ukończyła 21 rok życia, bez względu na płeć, czy wyznanie.
 2. Członkowie dzielą się na:
  – zwyczajnych,
  – rekrutów,
  – honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która pozytywnie ukończyła okres rekrutacji, uzyskała poparcie 50% + 1 głos wszystkich Członków zwyczajnych CO i opłaciła składkę roczną na realizację celów statutowych.
 4. Rekrutem może zostać osoba, która odbędzie spotkanie w ramach grupy CO, zapozna się z niniejszym statutem, wyrazi chęć dalszego uczestnictwa i zostanie zaakceptowana przez Dowódcę CO po wcześniejszej konsultacji z Członkami zwyczajnymi.
 5. Okres rekrutacji trwa 10 spotkań. Za spotkania uznaje się każdą imprezę ogólnopolską lub lokalną w której uczestniczy CO, oraz treningi przez CO organizowane.Okres rekrutacji może zostać skrócony lub wydłużony na wniosek Dowódcy CO. Wniosek zostaje rozpatrzony przez Członków zwyczajnych i przyjęty liczbą 50%+1 głosów
 6. Członkiem honorowym może zostać osoba czynnie współpracująca z CO w zakresie organizacji imprez, szkoleń, wymiany informacji i doświadczeń. Statut członka honorowego może zostać nadany przez dowódcę CO po wcześniejszych konsultacjach z członkami grupy.

 

IV. Prawa i obowiązki członków CO

 1. Każdy z Członków zwyczajnych CO ma prawo do:
  – korzystania z dóbr materialnych będących w posiadaniu CO,
  – głosowania w sprawach dotyczących funkcjonowania CO,
  – udziału w imprezach organizowanych przez CO,
  – składania wniosków,
  – kandydowania na stanowiska dowódcze, lub oficerskie,
  – równego i sprawiedliwego traktowania bez względu na rolę w CO.
 2. Każdy z Członków zwyczajnych CO ma obowiązek:
  – noszenia w widocznym miejscu naszywki CO,
  – podporządkowania się rozkazom dowódcy na polu walki,
  – godnego reprezentowania CO na imprezach ogólnopolskich i lokalnych,
  – propagowania i stosowania prawa ASG,
  – uiszczania rocznej składki członkowskiej,
  – uczestnictwa w ciągu roku w minimum 3 treningach organizowanych przez CO, oraz 3 imprezach lokalnych lub ogólnopolskich z udziałem członków CO.
 3. Każdy z Członków zwyczajnych CO zobowiązany jest do posiadania:
  – przynajmniej jednego munduru wykorzystywanego przez wojska Federacji Rosyjskiej,
  – repliki AEG lub sprężynowej w przypadku replik snajperskich i karabinów wyborowych,
  – ochrony oczu sprawdzonej i zaakceptowanej przez Członków CO,
  – radia współpracującego ze standardem wykorzystywanym przez Członków CO.

Członek zwyczajny CO zobowiązany jest do zaopatrzenia się w obowiązkowe elementy wyposażenia w ciągu nie dłużej niż 3 miesięcy od wstąpienia w poczet Członków CO. Zobowiązany może złożyć wniosek o wydłużenie tego okresu do Dowódcy CO.

 

V. Utrata członkostwa CO

 1. Utrata członkostwa CO następuje w wyniku:
  – dobrowolnej rezygnacji z przynależności do grupy przedstawionej Dowódcy CO,
  – wydalenia przez członków CO po przeprowadzeniu głosowania jawnego, stosunkiem głosów 50%+1.
 2. Wydalenie może nastąpić z powodu:
  – rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania posta¬nowień i uchwał władz CO,
  – notorycznego łamania zasad ASG i zachowania, które mogą narażać dobre imię grupy,
  – nieopłacenia składek członkowskich,
  – braku aktywności w działalności grupy.

 

VI. Struktura CO

 1. Podział organizacyjny CO:
  – Dowódca CO,
  – Z-ca Dowódcy CO,
  – Oficerowie funkcyjni,
  – Członkowie Oddziałów.
 2. Dowódca CO wybierany jest w wyniku głosowania jawnego przy stosunku głosów 50%+1 wszystkich Członków zwyczajnych CO.
 3. Dowódca CO powołuje swojego zastępcę, który pełni jego obowiązki podczas dłuższej nieobecności lub braku możliwości podejmowania decyzji z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Dowódca CO dowodzi podczas rozgrywek airsoft, decyduje o taktyce, powierza zadania, uczestniczy w ustaleniach scenariuszowych i organizacyjnych.
 5. Dowódca CO wybiera spośród Członków zwyczajnych CO oficerów funkcyjnych: administracyjnego, logistycznego i technicznego, biorąc pod uwagę ich predyspozycje i umiejętności.
 6. Dowódca CO powołuje Sztab Dowodzenia, w którego skład wchodzą:
  – Dowódca CO,
  – Z-ca Dowódcy CO,
  – Członkowie CO w zależności od zaistniałej sytuacji i potrzeb.
 7. Sztab Dowodzenia odpowiada za:
  – rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Członków CO,
  – rozdział zadań pomiędzy Członków CO,
  – kontrola przestrzegania statutu,
  – reprezentowanie CO na zewnątrz,
  – rozstrzyganie kwestii spornych wewnątrz CO.
 8. Oficer Administracyjny zajmuje się ewidencjonowaniem składek oraz publikowaniem rozliczeń po każdej zmianie stanu konta.
 9. Oficer Logistyczny odpowiada za ewidencjonowanie stanu dóbr materialnych będących w posiadaniu CO oraz wydawanie i przyjmowanie sprzętu należącego do CO podlegającego wypożyczeniu. Stan posiadania jest jawny i publikowany po każdej zmianie.
 10. Oficer Techniczny – odpowiedzialny jest za stan techniczny sprzętu należącego do CO.

 

VII. Majątek i fundusze

 1. Każdy z Członków zwyczajnych CO zobowiązany jest do uiszczenia składki rocznej w wysokości 50zł do dnia 30.01, które przeznaczane są na pokrycie wydatków statutowych CO.
 2. Składki wpłacane są na konto bankowe Oficera Administracyjnego.
 3. Wszystkie wydatki są ustalane wspólnie przez Członków zwyczajnych CO a decyzja o ich realizacji poddawana jest głosowaniu. Obowiązuje stosunek głosów 50%+1 wszystkich Członków zwyczajnych.
 4. Sprzęt będący na stanie CO może być wypożyczony przez każdego Członka zwyczajnego CO na wniosek złożony do Oficera Logistycznego.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu CO podejmuje Sztab Dowodzenia po przeprowadzeniu głosowania wśród wszystkich Członków zwyczajnych CO. Obowiązuje stosunek głosów 75%+1.

 

↑ top ↑